အဝသုံး အင္တာနက္

တစ္လလုံး အဝသုံးအင္တာနက္

- အိမ္တြင္းလိုင္းဆြဲအားအျပည့္ဆုံး

- CPE စက္ကို ဖုန္းႀကိဳက္သေလာက္ခ်ိတ္

- အိမ္ျပင္သုံး အေကာင့္ျဖင့္ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့သုံး

- Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္လက္ေဆာင္ပါဝင

 

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၁၄,၀၀၀ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
 • CPE ဘကၳရီ - ၂၃,၀၀၀ က်ပ္
 • (မီးပ်က္လွ်င္ ၄ နာရီခံ)

 

အဝသုံး Mini နဲ႔ အေကာင္းဆုံးသုံး

Mini
သြားေလရာေဆာင္သုံး လိုင္းဆြဲအားအေကာင္းဆုံး

၄လက္မ ပတ္လည္သာရွိတဲ့ စက္ေလးမို႔ဘယ္သြားသြားအလြယ္တစ္ကူယူေဆာင္ႏိုင္

တပ္ဆင္ရန္မလို၊ အခုယူ အခုသုံးႏိုင္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္

မိတ္ေဆြမ်ား မွ်ေဝသုံး

ဖုန္း ၃လုံး ထိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္၊ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ားထက္ ၃ ဆပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း

ေသးငယ္ၿပီး စြမ္းအားျပည့္ အသုံးခံ

၆နာရီ ၾကာ ဗီဒီယိုမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္

 • တပ္ဆင္ေၾကး (ဧရိယာတိုင္ မပါ) - ၁၄,၀၀၀ က်ပ္
 • တပ္ဆင္ေၾကး (ဧရိယာတိုင္ါ) - ၁၉,၀၀၀ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

အင္တာနက္ဖိုးေငြစုႏိုင္မယ့္ အဝသုံး အဝၾကည့္ နဲ႔ အဝသုံး အင္တာနက္သီးသန႔္ ႀကိဳက္ရာေ႐ြးသုံး

“Myanmar Net” ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာနက္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားမွ Username ႏွင့္ Password ကို ျဖည့္၍ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

“အဝသုံး” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
 • ေန႔စဥ္ 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒတာ 150 MB အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုပမာဏကုန္ဆုံးပါက ပုံမွန္ျမန္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ အဝသုံးႏိုင္ပါသည္။
 • အဝသုံး အဝၾကည့္ကတ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂,ဝဝ၀ အထက္ အဝသုံးအင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္ပါဝင္သည္။
က်သင့္ေငြ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 10 Mbps ျမန္ႏႈန္း ပုံမွန္ျမန္ႏႈန္း ၀ယ္ယူရန္ နည္းလမ္း
၂၅၀ က်ပ္ ၁ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1 Mbps ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၁၀၀၀ က်ပ္ ၅ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1 Mbps အေကာင့္ကတ္(သို႔) ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၂ဝဝဝ က်ပ္ ၁၁ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1 Mbps အေကာင့္ကတ္(သို႔) ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၅၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1.3 Mbps အေကာင့္ကတ္(သို႔) ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၈,၅၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ - 1.7 Mbps ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၂၄,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ - 5.5 Mbps ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
ျမန္မာနက္လက္ေဆာင္မ်ား
အဝသုံးpack မ်ား Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္ကာလ
၁၀၀၀ က်ပ္ - ၅ ရက္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ pack သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ
၂ဝဝဝ က်ပ္ - ၁၁ ရက္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ pack သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ
၅၀၀၀ က်ပ္ - ၃၀ ရက္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ pack သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ
၈,၅၀၀ က်ပ္ - ၃၀ ရက္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ pack သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ
၂၄,၀၀၀ က်ပ္ - ၃၀ ရက္ ၀ယ္ယူလိုက္ေသာ pack သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ
AWT 5 days
AWT 30 days
“ေဒတာ” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
 • 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္လတြင္းသုံး
 • အင္တာနက္ Pack ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ အေကာင့္ေငြလက္ေဆာင္
 • ရက္ ၃ဝ - ၅,ဝဝဝ က်ပ္ အစီအစဥ္တြင္ Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္ လက္ေဆာင္ပါဝင္
က်သင့္ေငြ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 10 Mbps ျမန္ႏႈန္း ေဒတာပမာဏ ၀ယ္ယူရန္ နည္းလမ္း
၁,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ အၿမဲ 3 GB အေကာင့္ကတ္(သို႔) ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ
၅,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ အၿမဲ 16 GB အေကာင့္ကတ္(သို႔) ျမန္မာနက္အပလီေကးရွင္းမွ

Myanmar Net App တြင္လည္း အျခားျမန္ႏႈန္းျမင့္ Packs မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား
 • လစဥ္ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အင္တာနက္ pack မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
 • ေငြျဖည့္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ Pack တစ္ခုဝယ္ယူတိုင္း ၁၀% ေငြလက္ေဆာင္ရရွိပါမည္။
 • လက္ေဆာင္၏သက္တမ္းမွာ မိမိဝယ္ယူလိုက္ေသာ pack ၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီး ၅ ရက္အတြင္း pack အသစ္ဝယ္ယူရာတြင္ တစ္ႀကိမ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

Prepaid Topup Cards

၁၀% ေငြလက္ေဆာင္
10 % Bonus
၁၀% ေငြလက္ေဆာင္
“ႏွစ္သက္ရာ Pack တစ္ခုဝယ္ယူတိုင္း ၁၀% ေငြလက္ေဆာင္ယူပါ”
 • မည္သည့္ အင္တာနက္ပါေသာ pack ကိုမဆို ဝယ္ပါက ၁၀% ေငြလက္ေဆာင္ ရရွိပါမည္။
 • လက္ေဆာင္၏သက္တမ္းမွာ မိမိဝယ္ယူလိုက္ေသာ pack ၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီး ေနာက္ ၅ ရက္အထိ pack အသစ္ဝယ္ယူရာတြင္ တစ္ႀကိမ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
 • လက္ေဆာင္ကို အျခားသူထံ လႊဲေျပာင္းေပး၍ မရပါ။

 

ေငြလႊဲႏွင့္ ျမန္မာနက္လက္ေဆာင္
Product Transfer
ျမန္မာနက္ လက္ေဆာင္
“ခ်စ္ခင္သူအတြက္ ျမန္မာနက္လက္ေဆာင္”
 • အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ အေကာင့္နံပါတ္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ pack ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ေငြျဖည့္ႏိုင္ျခင္း
 • ကိုယ္တိုင္ App သုံး၍ ခ်စ္ခင္သူထံ လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ႏွစ္သက္ရာ pack တစ္ခုဝယ္ယူသူတိုင္း ၁၀% လက္ေဆာင္ယူပါ။
 • လက္ရွိသုံးေသာ pack ကုန္ၿပီး ၅ ရက္အတြင္း pack အသစ္ဝယ္တိုင္း လက္ေဆာင္ကို အလိုအေလ်ာက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

 

ေငြျဖည့္ကတ္သုံး MINI
ေငြျဖည့္ကတ္သုံး MINI
 • လိုင္းဆြဲအားပိုေကာင္းရန္ လစဥ္စက္ငွားသုံး
 • သြားေလရာေဆာင္သုံး လိုင္းဆြဲအားအေကာင္းဆုံး ၄လက္မ ပတ္လည္သာရွိတဲ့ စက္ေလးမို႔ဘယ္သြားသြားအလြယ္တစ္ကူယူေဆာင္ႏိုင္
 • တပ္ဆင္ရန္မလို၊ အခုယူ အခုသုံးႏိုင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္
 • စတင္သုံးစြဲခ - ၁၄,၀၀၀ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
ငွားရက္ ငွားရမ္းခ အဝသုံးအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ေဒတာပမာဏ (GB) VIP SSID အသုံးျပဳႏိုင္သူ
30 4,000 - 6 2
30 6,000 1.3 Mbps - 2

 

ေငြျဖည့္ကတ္သုံး CPE
ေငြျဖည့္ကတ္သုံး CPE
 • အိမ္တြင္း ေနရာတိုင္း လိုင္းအမိဆုံး
 • အိမ္မ်ား၊ အေဆာင္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး
 • ေငြျဖည့္ကတ္သုံးသမားမ်ားအတြက္ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ ငွားရမ္းေပးမႈ
 • စတင္သုံးစြဲခ - ၁၄,၀၀၀ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
ငွားရက္ ငွားရမ္းခ အဝသုံးအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း ေဒတာပမာဏ (GB) VIP SSID အသုံးျပဳႏိုင္သူ
30 4,000 - 6 2
30 6,000 1.3 Mbps - 2
အထူးျခားဆုံး ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ထမ္း ၁၀၀ေက်ာ္မွပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉:၀၀ မွ ည ၇:၃၀ အထိ

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၀
               Telenor/Ooredoo Short code 8440