အဝသုံး အင္တာနက္

အဝသုံး Mini

Myanmar Net Mini
သြားေလရာေဆာင္သုံး လိုင္းဆြဲအားအေကာင္းဆုံး

၄လက္မ ပတ္လည္သာရွိတဲ့ စက္ေလးမို႔ဘယ္သြားသြားအလြယ္တစ္ကူယူေဆာင္ႏိုင္

တပ္ဆင္ရန္မလို၊ အခုယူ အခုသုံးႏိုင္

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္

မိတ္ေဆြမ်ား မွ်ေဝသုံး

ဖုန္း ၃လုံး ထိခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္၊ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ားထက္ ၃ ဆပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း

ေသးငယ္ၿပီး စြမ္းအားျပည့္ အသုံးခံ

၆နာရီ ၾကာ ဗီဒီယိုမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၁၉,၀၀၀က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္

 

တစ္အိမ္လုံး အဝသုံးအင္တာနက္

- လစဥ္ ၈,၅၀၀က်ပ္မွစတင္သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း

- အိမ္တြင္း လိုင္းဆြဲအား အျပည့္ဆုံး

- CPE စက္ကို ဖုန္းႀကိဳက္သေလာက္ခ်ိတ္

- အိမ္ျပင္သုံး အေကာင့္ျဖင့္ အခမဲ့သုံး

 

အဝသုံးအင္တာနက္၏အျခားလစဥ္ေပးအစီအစဥ္မ်ားလည္းရယူႏိုင္သည္။

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၁၉,၀၀၀က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္
 • CPE ဘက္ထရီ - ၁၈,၀၀၀က်ပ္
 • (မီးပ်က္​လွ်င္​ ၄ နာရီခံ)

အင္တာနက္ဖိုး ေငြစုႏိုင္မယ့္ အဝသုံး/ေဒတာ ႀကိဳက္ရာေ႐ြးသုံး

ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ “Myanmar Net” ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာနက္ ေငြျဖည့္ကတ္ (အဝသုံးကတ္၊ ေဒတာကတ္)မ်ားမွ Username ႏွင့္ Password ကို ျဖည့္၍ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

“အဝသုံး” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
 • ျမန္ႏႈန္း ၂ဆ တိုးျမႇင့္
 • ေန႔စဥ္ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒတာ 150 MB အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုပမာဏကုန္ဆုံးပါက 1 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ည ၁၂ နာရီထိ အဝသုံး
က်သင့္ေငြ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္း ပုံမွန္ျမန္ႏႈန္း
၁,၀၀၀ က်ပ္ ၅ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1 Mbps
၅,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 1 Mbps
၈,၅၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ - 1.7 Mbps
၂၄,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ - 5.5 Mbps
“ေဒတာ” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
 • ေဒတာ ၅၀% လက္ေဆာင္
 • တစ္လလုံး 16 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္သုံး
က်သင့္ေငြ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္း ေဒတာပမာဏ
၁,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ အၿမဲ 2 GB
၅,၀၀၀ က်ပ္ ၃၀ ရက္ အၿမဲ 11 GB

Myanmar Net App တြင္လည္း အျခားျမန္ႏႈန္းျမင့္ Packs မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား
 • လစဥ္ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အထူးျခားဆုံး ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ထမ္း ၁၀၀ေက်ာ္မွပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉:၀၀ မွ ည ၇:၃၀ အထိ

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၀
               Telenor/Ooredoo Short code 8440