လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္ (ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ ႔လံုးနီးပါး)

ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္သည့္ စိတ္ခ်ရဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ

  • လစဥ္ေၾကးထပ္ေပးရန္မလိုဘဲ တပ္ဆင္ေၾကးေပး႐ုံျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
  • လက္ရွိသီးသန႔္ႀကိဳးမဲ့ သုံးစြဲသူမ်ားေနာက္ထပ္ ဖိုင္ဘာ (သို႔) အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ႀကိဳသြင္းေငြမပါေသာ ၃လ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ရယူလိုက္ပါ။

တပ္ဆင္ေၾကး လိုင္း ၁ လိုင္း ၂
၃လ စာခ်ဳပ္ ၃၉ဝဝဝ က်ပ္ ၃၉ဝဝဝ က်ပ္
၆လ စာခ်ဳပ္ အခမဲ့ ၃၉ဝဝဝ က်ပ္
စေပၚေငြ ၁၀ဝဝဝ က်ပ္ ၁၀ဝဝဝ က်ပ္
လစဥ္ေၾကး ရွိ အခမဲ့

Wireless + Fiber Plans

စိတ္အခ်ရဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉းဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။