အင်တာနက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် ၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ခွန်များကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန်လိုအပ်ပါသဖြင့် မြန်မာနက်အင်တာနက်၏ အမြတ်အစွန်းကိုမတိုးမြှင့်ဘဲ အောက်ပါအင်တာနက်ဈေးနှုန်းအချို့ကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ “အဝသုံးဖုန်းအင်တာနက်”ဈေးနှုန်းများမှာမူ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။

အောက်ပါဈေးနှုန်းများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှ စတင်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိရန် –

https://www.myanmarnet.com/product/my/category/postpaid1/

https://www.myanmarnet.com/product/my/category/mnet-biz1/

လက်ရှိဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမည့်ဈေးနှုန်း
၈,၅၀၀ ကျပ်၉,၅၀၀ ကျပ်
၁၀,၀၀၀ ကျပ်၁၁,၀၀၀ ကျပ်
၁၂,၀၀၀ ကျပ်၁၃,၀၀၀ ကျပ်
၁၄,၀၀၀ ကျပ်၁၅,၀၀၀ ကျပ်
၁၆,၀၀၀ ကျပ်၁၈,၀၀၀ ကျပ်
၂၀,၀၀၀ ကျပ်၂၂,၀၀၀ ကျပ်
၂၄,၀၀၀ ကျပ်၂၅,၀၀၀ ကျပ်
၂၈,၀၀၀ ကျပ်၃၀,၀၀၀ ကျပ်
၃၂,၀၀၀ ကျပ်၃၅,၀၀၀ ကျပ်
၄၄,၀၀၀ ကျပ်၄၈,၀၀၀ ကျပ်
၆၄,၀၀၀ ကျပ်၇၀,၀၀၀ ကျပ်