အင်တာနက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (၂၄-ဇွန်လ-၂၀၂၄)

မင်္ဂလာပါ … မြန်မာနက်အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ …

မြန်မာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အင်တာနက်မြန်နှုန်းများကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးထားပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ လစဉ်ကြေးမှ စတင်၍ ဈေးနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ မြန်မာနက်အင်တာနက်ကို ယခုအချိန်ထိ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲကြသူများအား မြန်မာနက်မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါသည်။

.

မြန်မာနက် အင်တာနက် အစီအစဉ်

ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း
၁၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4.2 Mbps၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4 Mbps
၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6.2 Mbps၁၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6 Mbps
၁၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 7.7 Mbps၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 7.5 Mbps
၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 10 Mbps၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 9.6 Mbps

မြန်မာနက် Plus အင်တာနက် အစီအစဉ်

ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း
၂၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 14.5 Mbps ၂၁,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 14 Mbps

မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ကြိုးမဲ့)

ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း
၄၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 9 Mbps၄၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 9 Mbps
၅၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps
၁၁၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25.7 Mbps၁၀၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25.7 Mbps
၁၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 31 Mbps၁၃၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 31 Mbps
၁၇၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps၁၇၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps
၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 57 Mbps၂၄၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 57 Mbps
၃၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps၃၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps
၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 112 Mbps၄၉၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 112 Mbps
၆၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 140 Mbps၆၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 140 Mbps
၇၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 165 Mbps၇၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 165 Mbps
၁,၀၁၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 235 Mbps၁,၀၀၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 235 Mbps

မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ဖိုင်ဘာသီးသန့်)

ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း
၄၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps၄၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps
၅၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 49 Mbps၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 48 Mbps
၁၁၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps၁၀၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps
၁၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps၁၃၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps
၁၇၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 161 Mbps၁၇၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 161 Mbps
၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps၂၄၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps
၃၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps၃၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps
၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps၄၉၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps
၆၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps၆၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps
၇၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps၇၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps
၁,၀၁၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1,000 Mbps၁,၀၀၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1,000 Mbps

Frontiir SLA အာမခံပြည့်အင်တာနက်

ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း
၄၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps၄၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps
၅၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 50 Mbps၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 50 Mbps
၆၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 62 Mbps၆၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 62 Mbps
၈၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps၈၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps
၁၀၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 102 Mbps၁၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 102 Mbps
၁၅၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 145 Mbps၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 145 Mbps

** ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဈေးနှုန်းများကို အထက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။