မြန်မာနက် အဝသုံးဖုန်းအင်တာနက် မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (မတ်လ ၂ ရက် ၂၀၂၂)

၂၀၂၂ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး မြန်မာနက်အဝသုံး ဖုန်းအင်တာနက် pack များ၏ အင်တာနက်မြန်နှုန်းများကို ၂၅% အထိ တိုးမြှင့်ပေးထားပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။

“မြန်မာနက် အဝသုံး Pack အင်တာနက် မြန်နှုန်းများ”

၂၀၀ ကျပ် – 1.7 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 1.5 Mbps)
၅၀၀ ကျပ် – 1.7 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 1.5 Mbps)
၁,၀၀၀ ကျပ် – 2 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 1.6 Mbps)
၂,၀၀၀ ကျပ် – 2 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 1.6 Mbps)
၅,၀၀၀ ကျပ် – 2.5 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 2 Mbps)